Vigtige datoer og deadlines

1. juni 2019 Deadline for årlig dokumentation
Medio maj 2019 Svar vedr. fordeling af lokaler for sæson 2019-2010
   

Foreningsliv

Furesø Kommune har et rigt foreningsliv med mere end 300 folkeoplysende foreninger, som det er frit for kommunens borgere at blive medlem af. Skulle du alligevel mene, at der mangler en forening, der dyrker netop dine interesser, har du mulighed for at stifte din egen forening. På denne side finder du generel information om folkeoplysning og foreningstanken samt en kort introduktion til, hvordan du kan stifte din egen forening. Endvidere kan du finde links til Folkeoplysningsloven samt til Folkeoplysningsudvalget i Furesø Kommune. 

Folkeoplysning

Folkeoplysning er fri oplysning – det vil sige indholdsmæssigt uafhængig af offentlige myndigheder. Den hviler principielt på Grundtvigs filosofi om, at folket selv skal bestemme, hvad folket vil oplyses om, og hvordan. Folkeoplysning er altså ikke en offentlig virksomhed, der har til formål at fremme en bestemt offentlig besluttet adfærd, holdning eller lignende. Folkeoplysning bygger på en respekt for de forskellige idégrundlag, som hver enkelt initiativtager bygger sin virksomhed på. I Danmark varetages folkeoplysning i høj grad af højskoler og foreninger.

Foreningstanken

Foreningstanken handler derfor om at skabe grobund for frivilligt, folkeoplysende arbejde, der med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab, skal styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Foreningstanken handler med andre ord om at fremme borgernes trivsel, udvikling, sociale engagement og ansvarsfølelse.

Folkeoplysningsloven

Folkeoplysning ligger under Undervisningsministeriet, som varetager Folkeoplysningsloven, hvis helt overordnede princip er "kommunal støtte til de folkeoplysende foreninger". Dette princip er udmøntet således, at kommunerne stiller rammerne til rådighed, mens rammerne udfyldes af foreningerne selv. Loven bygger således på hovedprincipperne: Rammestyring, brugerinddragelse og selvforvaltning.

Folkeoplysningsudvalget
Som et led i forvaltningen af Folkeoplysningsloven kan en kommune nedsætte et Folkeoplysningsudvalg bestående af repræsentanter fra det frivillige foreningsliv samt folkevalgte byrådsmedlemmer. I Furesø Kommune er der nedsat et Folkeoplysningsudvalg, som har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til lov om støtte til folkeoplysning, inden for de økonomiske rammer og de retningslinjer, som fastsættes af Byrådet. Klik her for at læse dagsordener og referater fra Folkeoplysningsudvalget.

 

Regler for lokalefordeling

Folkeoplysningsudvalget har udarbejdet et sæt generelle regler for fordeling af faciliteter, som beskriver principperne for lokalefordelingen. Reglerne revideres årligt i forbindelse med sæsonfordelingen. Du kan læse om reglerne i Regler for fordeling af lokaler.

Stiftelse af en forening

Som borger i det danske samfund, har du ret til at stifte din egen forening eller aftenskole. Hvis du ønsker at få tilskud til foreningen, eller få stillet lokaler til rådighed for foreningen, skal du stifte en folkeoplysende forening. Ønsker du at stifte en folkeoplysende forening eller aftenskole i Furesø Kommune, er der nogle bestemte krav, der skal opfyldes.

I Furesø Kommune er kravet, at man skal udfylde formularen: Godkendelse af en folkeoplysende forening. Herudover skal der udarbejdes vedtægter. Vedtægterne skal som minimum indeholde oplysninger om:

1. Foreningens formål

2. Foreningens hjemsted

3. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer.

4. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor

5. Betingelse for medlemskab

6. Tegningsret for foreningen

7. Procedure for vedtægtsændringer

8. Anvendelse af en forenings eventuelle overskud ved ophør.

Vedtægterne skal godkendes ved en stiftende generalforsamling. Både vedtægterne og referat fra den stiftende generalforsamling skal underskrives af hele bestyrelsen og sammen med foreningsoplysningerne sendes til Folkeoplysningsudvalget, Kultur- og Idrætsafdelingen.

Det er Folkeoplysningsudvalget der beslutter, om en forening kan godkendes.

Find yderligere information om ”Godkendelse som folkeoplysende forening”, samt hvilke krav der stilles, under relevante dokumenter. 

Relevante dokumenter:
Godkendelse som folkeoplysende forening
Erklæring om indhentelse af børneattest

Er I en selvorganiseret forening, er der også mulighed for at låne lokaler af kommunen. Kontakt os i Kultur og Fritid og hør om dine muligheder.

 

Furesø Kommune • Stiager 2 • 3500 Værløse • Telefon: 72354000 • E-mail: furesoe@furesoe.dk

Min profil

Velkommen