Træner- og instruktørtilskud 


Alle folkeoplysende foreninger i Furesø Kommune, som arbejder med børn og unge under 25 år, og som er bosat i Furesø Kommune, kan søge om træner- og instruktørtilskud.

Fristen for at ansøge tilskuddet (samt medlemstilskuddet) er den 1. oktober for det kommende år.

 

Retningslinjer 

Alle folkeoplysende foreninger i Furesø Kommune, som arbejder med børn og unge under 25 år, og som er bosat i Furesø Kommune,
kan søge om træner- og instruktørtilskud.

Tilskuddet søges under 'Min profil' på www.aktivfuresoe.dk, hvor der findes en genvej til de forskellige tilskudsansøgninger.

 

Der ydes tilskud til dækning af foreningernes udgifter til de trænerlønninger og -honorarer, som udbetales til instruktører og trænere i forbindelse med træning af de børn og unge, som er under 25 år og bosat i Furesø Kommune.

Såfremt der er tale om anden form for trænerhonorering end løn, skal disse udgifter kunne dokumenteres og ligge inden for de gældende skattemæssige regler (jf. Told og Skat samt Danmarks Idrætsforbund).

 

Tilskuddet beregnes på baggrund af to opgørelser, der ligger forud for tilskudsåret. Begge opgørelser skal vise en samlet oversigt
over udgifter til trænere og instruktører samt medlemsindtægter for aktivt betalende medlemmer (kontingenter).

Den første opgørelse skal være fra perioden den 1. august til den 31. december (det første år), og den anden årsopgørelse skal være fra perioden den 1. januar til den 31. juli (det andet år). Dog ydes der maksimalt 110 % af dette beløb.*

Tilskuddene fordeles blandt indkomne og berettigede ansøgninger ud fra et årligt afsat rammebeløb. Skulle det ansøgte beløb overstige rammebeløbet, vil tilskuddet blive procentvis, tilsvarende mindre.

Uddybende forklaring*
Hvis der skal ansøges om tilskud for år 2022, skal dette ske på baggrund af opgørelser over udgifter til trænere og instruktører samt medlemsindtægter over aktivt betalende medlemmer (kontingenter) for perioderne den 1. august til den 31. december 2020 og
den 1. januar til den 31. juli 2021. 

Vær opmærksom på, at tilskuddet aldrig kan udgøre mere end 10 gange medlemstilskud.

 

Aktivt betalende medlemmer er dem, som har betalt den fulde kontingentopkrævning. Ved kontingentsats menes det beløb, som foreningen har besluttet, at samtlige medlemmer i en bestemt kategori skal betale. Her medregnes ikke variable bidrag, som ligger udenfor de generelle kontingentsatser.

Familiekontingent omregnes til kontingentsats med 1/3 pr. medlem. Kontingentfri trænere og ledere under 25 år kan ikke medregnes. Dog ydes der max 485 kr. per aktivt betalende medlem i foreningen.

Dette loft gælder for foreningens samlede aktivitetstilskud: Træner- og instruktørtilskud og medlemstilskud.

 

Ansøgningsfristen er den 1. oktober året forud for det år, der søges tilskud til.

 

De foreninger, der har søgt om træner- og instruktørtilskud per den 1. oktober, og som er berettiget hertil, vil i løbet af december måned få oplyst størrelsen af et evtentuelt tilskud.

Den første halvdel af tilskuddet bliver herefter udbetalt inden den 1. februar i tilskudsåret.

Den anden halvdel af tilskuddet bliver udbetalt den 1. september i tilskudsåret, dog kan dette beløb justeres, såfremt foreningens regnskab fra forrige tilskudsår giver anledning til det.

 

Der udbetales ikke tilskud i forbindelse med de medlemmer, der ikke er aktive. Folkeoplysningsudvalget kan i den forbindelse bede om dokumentation for foreningernes aktiviteter.

Såfremt Folkeoplysningsudvalget ikke kan godkende aktiviteterne helt eller delvist som værende regelmæssige, kontinuerlige og tilrettelagte, gives der ikke træner- og instruktørtilskud.

 

Som dokumentation for indbetalte kontingenter skal foreningen vedlægge en medlemsliste, der viser beregninger for de tilskudsberettigede medlemmer.

Listen skal indeholde medlemmernes fornavn, efternavn, adresse, fødselsdato samt faktureret kontingent, betalt kontingent samt evt. kontingent i restance. Nederst på listen skal summen af betalt kontingent summeres.

I relation til dokumentation henvises der til de generelle retningsliner om Regler for regnskabsaflæggelse, som Furesø Kommune skal følge i forbindelse med udbetaling af tilskuddet.