Lokaletilskud


I Furesø Kommune findes tre tilskudsordninger vedrørende egne eller lejede lokaler og anlæg. Dertil findes to særordninger for rideklubber og orienteringsklubber.

Fristen for at søge lokaletilskuddet er d. 15. januar.

 

Retningslinjer for lokaletilskud

I Furesø Kommune findes tre tilskudsordninger vedrørende egne eller lejede lokaler og anlæg. Dertil findes to særordninger for
rideklubber og orienteringsklubber.

De ordninger, der gælder er:

 • Driftstilskud til lokaler og lejrpladser
 • Supplerende tilskud til foreninger med eget klublokale/klubhus
 • Tilskud til driftsaftaler for foreninger, der driver kommunale lokaler

Da både lokaletype og antallet af lokaler har betydning for det samlede tilskud, er nogle definitioner nødvendige:

Haller

Idrætshaller, svømmehaller, tennishaller og squashhaller. Desuden medtages andre aktivitetslokaler, der er mindst 800 m2.
Depotrum mv. medregnes til hallens areal, men ikke som selvstændigt lokale.

 

Andre lokaler

Lokaler mindre end 800 m2, hvori der kan dyrkes aktiviteter og socialt samvær. Herunder medregnes opholdsrum, spiserum og
soverum som selvstændige lokaler. Køkken og kontor kan efter forhandling godkendes som aktivitetslokaler.

 

Klublokaler

Lokaler, hvor der dyrkes socialt samvær mellem foreningens medlemmer. Klubhuse og spejderhytter (ikke weekendhytter) regnes
udgiftsmæssigt som klublokale. Vaskerum, omklædningsrum, depotrum mv. kan efter godkendelse udgiftmæssigt medregnes til
klublokalet, men tæller ikke som selvstændige lokaler.

 

Lejrpladser

Et areal, der anvendes til brug for overnatning, samt til brug for aktiviteter. Bygninger med toilet og vaskefaciliteter opfattes som
en del af lejrpladsen.

 

Beregning af tilskud

Folkeoplysningsloven giver mulighed for tilskud til alle typer af lokaler samt til lejrpladser, men med forskellige maksimumstakster.

Det supplerende kommunale tilskud gælder kun egne klublokaler.

Antallet af tilskudsberettigede lokaler i en foreningsejendom fastsættes af Furesø Kommune efter forhandling med den enkelte forening.

 

Dispositionsret

Foreninger, der ejer eller lejer sine lokaler og evt. har udgifter forbundet hermed, har fuld dispositionsret over disse lokaler.

Foreninger, der benytter lokaler anvist af Furesø Kommune (lokalebookingen), følger Folkeoplysningsudvalgets fastsatte retningsliner
vedr. dispositionsret ved lokale udlån.

Foreninger, der via driftsoverenskomst driver kommunale lokaler, men hvor dette ikke giver direkte omkostninger for foreningen,
har som udgangspunkt ikke fuld dispositionsret over lokalerne, men kun en brugsret.

Således kan kommunen gøre brug af tider, der ikke benyttes af foreningen, samt i dialog med foreningen have råderet over
lokalerne til andre enkeltstående formål.

 

I forhold til dokumentation henvises der til Furesø Kommunes generelle retningslinjer om Regler for regnskabsaflæggelse, som
kræves fulgt hvis tilskud skal udbetales.

 

Skulle en forening ønske at overgå fra én tilskudsordning til en anden, skal dette ansøges skriftligt til udvalget Kultur, Fritid og Idræt,
der vil behandle sagen.

 

 

Retningslinjer for lokaletilskud til enkeltarrangementerTilskud til privat ejede lokaler, idrætshaller og lejrpladser

Furesø Kommune yder tilskud til foreningers driftsudgifter vedrørende foreningernes egne privatejede haller, andre lokaler
og lejrpladser:

Der ydes tilskud til driftsudgifter vedr. privatejede lokaler, såfremt lokalerne anvendes til aktiviteter for børn og unge
under 25 år, samt for andre lokaler og klublokaler (ikke haller og lejrpladser) også til aktiviteter for personer over 60 år.
Der udbetales ikke tilskud vedrørende medlemmer, der ikke skønnes at være aktive.

Tilskud ydes med 75 % af følgende driftsudgifter:

 • Renter af prioritetsgæld inkl. gebyrer og administrationsbidrag
 • Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen
 • Udgifter til almindelig vedligeholdelse, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn samt 65 % til
  forbrugsudgifter - el, vand og varme.

Ovennævnte defineres på følgende måde:

 • Renter vedrører kun renteudgifter på tinglyste lån på bygningen, ikke på inventar og andet løsøre.
 • Forsikring omhandler kun dem, som vedrører bygningen – brand, tyveri m.m. Ikke forsikring på inventar eller andre
  forsikringer, som omfatter medlemmerne.
 • Forbrugsafgifter (el, vand og varme) – her menes udgifter til el, vand og varme.
 • Almen vedligeholdelse skal forstås som foranstaltninger, som skal holde bygningen i forsvarlig stand – ikke ting,
  som gør, at bygningen forøger sin værdi. Der ydes ikke tilskud til vedligeholdelse af eller køb af inventar.
 • Fornødent tilsyn gælder udelukkende direkte henførbare udgifter til tilsyn med bygningen. Dette er at betragte som det
  evt. mindre tilsyn med bygningen, der skal til for at holde den i forsvarlig stand.

Inden tilskuddet beregnes, fradrages eventuelle leje- eller fremlejeindtægter. Dette gælder dog ikke klublokaler, hvor der er
indgået aftale om supplerende lokaletilskud.

Kommunen er ikke forpligtet til at yde tilskud til lokaleudgifter ved entrégivende arrangementer, som fx bingospil og lignende
eller hvis andre samtidig har adgang mod betaling.

Kommunen er ikke forpligtet til at give tilskud til nye haller eller til væsentlige udvidelser af tilskudsgrundlaget vedrørende
eksisterende haller. Såfremt en forening ønsker at bygge nye lokaler eller optage nye lån i eksisterende bygninger, skal der
søges om godkendelse, såfremt foreningen vil være sikker på at opnå tilskud til driftsudgifterne.

Omfatter aktiviteterne deltagere mellem 25 og 60 år, nedsættes tilskuddet til lokaler forholdsmæssigt. For haller og lejrpladser
nedsættes tilskuddet for alle deltagere over 25 år. Nedsættelsen sker ved, at tilskuddet beregnes som 75 % af de tilskudsberettigede
udgifter multipliceret med tilskudsprocenten.

Tilskudsprocenten beregnes enten på baggrund af aktivitetstimernes fordeling på medlemmer i de forskellige aldersgrupper
eller på baggrund af medlemssammensætningen som helhed. Der skal beregnes to forskellige tilskudsprocenter i foreninger,
som ejer haller eller lejrpladser, og som har medlemmer over 60 år.

 

Såfremt lokalerne fortrinsvis anvendes til aktiviteter for medlemmer under 25 år/over 60 år kan foreningen opgøre disse medlemmers aktivitetstimer i forhold til det samlede antal aktivitetstimer og anvende denne procentdel som tilskudsprocent. 

Tilskudsprocenten beregnes som timeforbruget til unge/ældre sat i forhold til det totale timeforbrug. 

Foreningen skal udarbejde en liste over de unges/ældres timeforbrug og det samlede timeforbrug, denne dokumentation skal
medsendes ansøgningen om lokaletilskud.

 

Tilskudsprocenten beregnes efter følgende model, såfremt der ikke er medlemmer over 60 år i foreningen:

Det samlede medlemstal og antallet af medlemmer under 25 år opgøres. Tilskudsprocenten beregnes som forholdet mellem
"unge under 25 år" og det "samlede medlemstal".

Idet der ikke kan ske nedsættelse for ledere og trænere over 25 år, forhøjes tallet herefter med 20. Tilskudsprocenten afrundes til
nærmeste hele tal. Tilskudsprocenten kan maks. være 100 %.

 

Medlemmer i alt 600
Unge under 25 år 400
Ungdomsandel 66,7 %
Tillæg 20 %
Tilskudsprocent 87 %

Tilskudsprocenten beregnes derfor efter følgende model, såfremt der er medlemmer over 60 år i foreningen og tilskudsprocenten skal
bruges på almindelige lokaler og ikke haller eller lejrpladser: 

Det samlede medlemstal og antallet af medlemmer under 25 år og over 60 år opgøres. Tilskudsprocenten beregnes som forholdet
mellem "unge under 25 år + voksne over 60 år" og "det samlede medlemstal".

Idet der ikke kan ske nedsættelse for ledere og trænere over 25 år, forhøjes tallet herefter med 20. Tilskudsprocenten afrundes til
nærmeste hele tal. Tilskudsprocenten kan maks. være 100 %. 

 

Medlemmer i alt 600
Unge under 25 år 400
Voksne over 60 år 20
Tilskudsandel 70 %
Tillæg 20 %
Tilskudsprocent 90 %

 

 

Ansøgningsfristen er den 15. januar det efterfølgende år.

Ansøgning om tilskud skal foretages digitalt på aktivfuresoe.dk (kræver login).

Sammen med ansøgningsskemaet skal der fremsendes dokumentation i form af konteringsplaner, hvoraf de enkelte udgifter fremgår.

Alle tal og/eller beregninger, der indgår i grundlaget for udregningen af tilskuddet, skal kunne dokumenteres ved bilag, eller anden
form for dokumentation.

Evt. anmærkninger om fremsendelse af dokumentation på ansøgningsblanketten skal efterkommes.

Kommunen er berettiget til at kræve yderligere dokumentation for de anførte udgifter.

 

Der kan efter ansøgning udbetales aconto tilskud til lokaler, som foreningerne selv ejer eller har indgået fast lejemål på.

Hvert acontobeløb udgør 20 % af sidste års tilskud og udbetales 4 gange årligt - 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december.

Såfremt foreningen kan dokumentere en udgiftsprofil, der nødvendiggør andre udbetalingsterminer, kan der søges herom.

Såfremt en forening er i en udgiftssituation, som nødvendiggør en højere aconto-udbetaling, skal der ansøges særskilt herom.

 

 

 

Tilskud til lejede lokaler, idrætshaller og lejrpladser

Der ydes tilskud til driftsudgifter vedr. lejede lokaler m.v., såfremt lokalerne anvendes til aktiviteter for børn og unge under 25 år,
og for almindelige lokaler (ikke haller og lejrpladser) også til aktiviteter for personer over 60 år. Der udbetales ikke tilskud vedrørende
medlemmer, der ikke skønnes at være aktive.

Tilskud ydes med 75 % af følgende driftsudgifter:

 • Det aftalte lejebeløb 
 • Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse iflg. lejekontrakten samt til rengøring og eventuelt fornødent tilsyn,
  forbrugsudgifter - el, vand og varme.

Ovennævnte defineres på følgende måde:

 • Forbrugsafgifter (el, vand og varme) – her menes udgifter til vand, varme (olie) og strøm.
 • Almen vedligeholdelse – er at betragte som foranstaltninger, som skal holde bygningen i forsvarlig stand – ikke ting,
  som gør, at bygningen forøger sin værdi. Der er heller ikke tale om vedligeholdelse/indkøb af inventar.
 • Fornødent tilsyn gælder udelukkende direkte henførbare udgifter til tilsyn med bygningen. Dette er at betragte som det
  evt. mindre tilsyn med bygningen, der skal til, for at holde den i forsvarlig stand. 

Inden tilskuddet beregnes, fradrages eventuelle leje- eller fremlejeindtægter.

Kommunen er ikke forpligtet til at yde tilskud til lokaleudgifter ved entrégivende arrangementer, bingospil og lign., eller hvis
andre samtidig har adgang mod betaling.

Det kommunale tilskud kan for idrætshaller maksimalt pr. aktivitetstime udgøre 287,02 kr. (i 2022). For andre lokaler er det tilsvarende
tilskud 143,74 kr. (i 2022). For lejrpladser er der intet maksimum, dog skal lejeudgiften stå i rimeligt forhold til anvendelsen.

Omfatter aktiviteterne deltagere mellem 25 og 60 år, nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt. For haller og lejrpladser nedsættes
tilskuddet for alle deltagere over 25 år. Nedsættelsen sker ved at tilskuddet beregnes som 75 % af de tilskudsberettigede udgifter
multipliceret med tilskudsprocenten.

Tilskudsprocenten beregnes på baggrund af medlemssammensætningen ved den ansøgte aktivitet. For almindelige lokaler beregnes
tilskudsprocenten som andelen af deltagere under 25 år samt deltagere over 60 år i forhold til det samlede antal aktive deltagere.

Tilskuddet kan nedsættes, hvis udgiften ikke står i et rimeligt forhold til deltagerantallet eller lokalets anvendelse i øvrigt.

Kommunen er ikke forpligtet til at give tilskud til væsentlige udvidelser af tilskudsgrundlaget vedr. nye lejemål.

Ansøgning om tilskud skal ske digitalt via aktivfuresoe.dk (kræver login). Ansøgningerne om tilskud skal altid være vedhæftet
dokumentation for udgifter mv. Kommunen er berettiget til at kræve yderligere dokumentation for de anførte oplysninger.

Ansøgningsfristen er 15. januar for tilskud til faste lejemål.

 

 

Der kan efter ansøgning udbetales aconto tilskud til lokaler, som foreningerne selv ejer eller har indgået fast lejemål på. Hvert aconto
beløb udgør 20 % af sidste års tilskud og udbetales 4 gange årligt - 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Såfremt foreningen
kan dokumentere en udgiftsprofil, der nødvendiggør andre udbetalingsterminer, kan der søges herom.

Såfremt en forening er i en udgiftssituation, som nødvendiggør en højere aconto-udbetaling, skal der ansøges særskilt herom.

Der kan søges løbende for lejeudgifter i forbindelse med enkeltarrangementer, idet ansøgning dog skal være fremsendt senest 15. januar. 

 

 

 

Supplerende lokaletilskud

Formålet med denne særlige lokaletilskudsordning er: 

 • ved hjælp af tilskud til egnede klublokaler at styrke det sociale samvær i foreninger med et væsentligt børne- og ungdomsarbejde 
 • i højere grad at ligestille foreninger, der selv ejer deres foreningslokaler, med foreninger, der får tildelt kommunalt ejede lokaler.
 1. Denne særlige tilskudsordning er et supplement til lokaletilskudsordningen og kan kun få virkning for foreninger, der er berettiget
  til lokaletilskud efter bestemmelserne i Folkeoplysningsloven.
 2. For at kunne opnå supplerende lokaletilskud skal foreningen inden påbegyndelse af byggeriet eller køb af ejendom søge godkendelse
  af det planlagte byggeri eller køb med tilhørende budget.
 3. Udvalg for kultur, fritid og idræt kan efter indhentet udtalelse fra Folkeoplysningsudvalget godkende, at eksisterende privatejede foreningslokaler medtages under ordningen om supplerende lokaletilskud.
 4. Udvalg for kultur, fritid og idræt godkendelse skal indhentes inden optagelse af nye lån, såfremt de øgede driftsudgifter skal kunne medtages under supplerende lokaletilskud.
 5. Det supplerende lokaletilskud udgør:

 
Ovennævnte defineres på følgende måde:

 • Renter og afdrag vedrører kun udgifter på tinglyste lån på bygningen, ikke inventar og andet løsøre: 100 % tilskud
 • Forsikring omhandler kun de forsikringer,som vedrører bygningen – brand, tyveri m.m. Ikke forsikring på inventar eller andre forsikringer, som omfatter medlemmerne: 100 % tilskud 
 • Forbrugsafgifter (el, vand og varme) – her menes udgifter til vand, varme (olie) og strøm: 65 % tilskud 
 • Almen vedligeholdelse – her menes foranstaltninger, som skal holde bygningen i forsvarlig stand, menikke foranstaltninger,
  som gør, at bygningen forøger sin værdi. Der er heller ikke tale om vedligeholdelse/indkøb af inventar: 90 % tilskud 
 • Fornødent tilsyn gælder udelukkende direkte henførbare udgifter til tilsyn med bygningen. Dette er at betragte som det evt.
  mindre tilsyn med bygningen, der skal til for at holde den i forsvarlig stand: 75 % tilskud 

Det kan dog godkendes, at foreningerne i beskedent omfang har lejeindtægter til dækning af rengøring, el og varme samt yderligere vedligeholdelse uden tilsvarende reduktion af det supplerende lokaletilskud. Beskedne lejeindtægter defineres som et beløb svarende til: 

 • 10 % af udgifterne til ordinær vedligeholdelse plus 
 • 25 % af udgifterne til el, varme, rengøring og fornødent tilsyn.

Det er en forudsætning for godkendelsen af lejeindtægterne som ikke-tilskudsreducerende indtægt, at udlejeaktiviteten ikke hindrer den normale brug af foreningens klublokale. Det er samtidig en forudsætning, at lejeren ikke efterfølgende søger Furesø Kommune om tilskud til lejeudgiften i henhold til gældende ordninger. 

Der kan indgås aftale om forhøjet tilskud til rengøring for større omklædnings- og badefaciliteter.

 1. Det supplerende lokaletilskud til en forening kan ikke overstige 2500 kr. pr aktivt medlem under 25 år. 

Ansøgning om tilskud skal ske på særligt skema, der udleveres i forvaltningen for Idræt og Fritid. Ansøgning om tilskud skal altid ledsages af den på ansøgningsskemaet krævede dokumentation. Kommunen er berettiget til at kræve yderligere dokumentation for de anførte oplysninger. 

Ansøgningsfristen er 15. januar.

 

A. 75 % af foreningens medlemmer skal være bosat i Furesø Kommune. 

B. Foreningen skal have et væsentligt børne- og ungdomsarbejde svarende til, at mindst 50 % af foreningens medlemmer er under 25 år, eller at foreningen har mindst 30 medlemmer under 25 år. 

C. Gennem foreningens vedtægter eller ved tinglysning på ejendommen skal det sikres, at den tilskudsmodtagende ejendom - ved opløsning af foreningen - tilfalder Furesø Kommune, såfremt Byrådet ønsker det. 

D. Udvalg for kultur, fritid og idræt skal skønne, at ejendommens størrelse og økonomi står i rimeligt forhold til foreningens børne- og ungdomsarbejde. 

E. Byrådet kan dispensere fra betingelserne i A, B og C, såfremt væsentlige grunde taler herfor.

 

Såfremt en forening efter kommunens opfattelse ikke længere skønnes at opfylde de under godkendelsesbetingelsernes pkt. A-C nævnte punkter, kan Udvalg for kultur, fritid og idræt med ét års varsel opsige en forenings tilskudsberettigelse i henhold til denne ordning til udgangen af en måned.

 

 

 

Driftsaftaler for foreninger, der driver kommunale lokaler

Ud fra en vurdering af hvilke omkostninger, der er forbundet med at drive et enkelt lokale eller en enkelt hal, kan der indgås kontrakt mellem kommunen og foreningen om et fast rådighedsbeløb til drift af disse lokaler.

Dette er kun muligt hvis foreningen – eller sammenslutningen af foreninger – er faste brugere af lokalerne. Evt. driftsoverenskomster indgås i hvert tilfælde individuelt og kræver Byrådets godkendelse.

 

 

 

Tilskud til orienteringskort (særtilskud)

Særtilskud: Furesø Kommune yder tilskud til orienteringsklubbers fremstilling af orienteringskort over skovene omkring kommunen.

 

Der ydes tilskud med 65% af 

 • Udgifter til korttegningsmateriel (hardware og software) 
 • Udgiftsdækning til korttegnere (kr. 1.000 pr. km2)* 
 • Udgifter til printning af kort på laserprinter 

*Bemærkninger: De kr. 1.000 pr. km2 er ikke egentlig løn, da det tager 25-40 timer pr. km2. Men det er en udgiftsdækning.

 • Hvis der indgår personer over 25 år i klubbens medlemskreds, nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til disse
  deltageres andel af det samlede antal medlemmer.

Du skal indsende en skriftlig ansøgning vedlagt bilag på udgifter til korttegningsmateriel, korttegnere, printnings af kort og øvrige materialeudgifter til Kultur og Fritid i Furesø Kommune.

Du kan ikke søge dette tilskud digitalt.

 

 

Tilskud til rideklubber (særtilskud)

Furesø Kommune yder et særligt tilskud til rideklubber.

Den årlige leje af ridehaller på rideskolerne baser sig på en årlig leje på kr. 287,02 (2022) pr. m2.

Rytterstuen beregnes som 4 timer pr. dag x den gældende sats kr. 143,74 (2022) for lokaler x 365 dage.

Du skal indsende en skriftlig ansøgning vedlagt bilag på udgifter til Kultur og Fritid i Furesø Kommune.

Dette tilskud kan ikke søges digitalt.