Tilskud til privat ejede lokaler, idrætshaller og lejrpladser

Furesø Kommune yder tilskud til foreningers driftsudgifter vedrørende foreningernes egne privatejede haller, andre lokaler og lejrpladser

 

Furesø Kommune yder tilskud til foreningers driftsudgifter vedrørende foreningernes egne privatejede haller, andre lokaler og lejrpladser: 

Der ydes tilskud til driftsudgifter vedr. privatejede lokaler, såfremt lokalerne anvendes til aktiviteter for børn og unge under 25 år, samt for andre lokaler og klublokaler (ikke haller og lejrpladser) også til aktiviteter for personer over 60 år. Der udbetales ikke tilskud vedrørende medlemmer, der ikke skønnes at være aktive.

Tilskud ydes med 75 % af følgende driftsudgifter:

  • Renter af prioritetsgæld incl. gebyrer og administrationsbidrag 
  • Skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendommen 
  • Udgifter til almindelig vedligeholdelse, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn samt 65% til forbrugsudgifter - el, vand og varme.

 

Ovennævnte defineres på følgende måde: 

  • Renter vedrører kun renteudgifter på tinglyste lån på bygningen, ikke på inventar og andet løsøre 
  • Forsikring omhandler kun dem, som vedrører bygningen – brand, tyveri m.m. Ikke forsikring på inventar eller andre forsikringer, som omfatter medlemmerne. 
  • Forbrugsafgifter (el, vand og varme) – her menes udgifter til vand, varme (olie) og strøm. 
  • Almen vedligeholdelse skal forstås som foranstaltninger, som skal holde bygningen i forsvarlig stand – ikke ting, som gør, at bygningen forøger sin værdi. Der er heller ikke tale om vedligeholdelse/indkøb af inventar. 
  • Fornødent tilsyn gælder udelukkende direkte henførbare udgifter til tilsyn med bygningen. Dette er at betragte som det evt. mindre tilsyn med bygningen, der skal til for at holde den i forsvarlig stand. 

Inden tilskuddet beregnes, fradrages eventuelle leje- eller fremlejeindtægter. Dette gælder dog ikke klublokaler, hvor der er indgået aftale om supplerende lokaletilskud.

Kommunen er ikke forpligtet til at yde tilskud til lokaleudgifter ved entrégivende arrangementer, bingospil og lign., eller hvis andre samtidig har adgang mod betaling.

Kommunen er ikke forpligtet til at give tilskud til nye haller eller til væsentlige udvidelser af tilskudsgrundlaget vedrørende eksisterende haller. Såfremt en forening ønsker at bygge nye lokaler eller optage nye lån i eksisterende bygninger, skal der søges om godkendelse, såfremt foreningen vil være sikker på at opnå tilskud til driftsudgifterne.

Omfatter aktiviteterne deltagere mellem 25 og 60 år, nedsættes tilskuddet til lokaler forholdsmæssigt. For haller og lejrpladser nedsættes tilskuddet for alle deltagere over 25 år. Nedsættelsen sker ved, at tilskuddet beregnes som 75 % af de tilskudsberettigede udgifter multipliceret med tilskudsprocenten.

Tilskudsprocenten beregnes enten på baggrund af aktivitetstimernes fordeling på medlemmer i de forskellige aldersgrupper eller på baggrund af medlemssammensætningen som helhed. Der skal beregnes to forskellige tilskudsprocenter i foreninger, som ejer haller eller lejrpladser, og som har medlemmer over 60 år.

 

1. Beregning af tilskudsprocent på baggrund af aktivitetstimer

Såfremt lokalerne fortrinsvis anvendes til aktiviteter for medlemmer under 25 år/over 60 år kan foreningen opgøre disse medlemmers aktivitetstimer i forhold til det samlede antal aktivitetstimer og anvende denne procentdel som tilskudsprocent. 

Tilskudsprocenten beregnes som timeforbruget til unge/ældre sat i forhold til det totale timeforbrug. 

Foreningen skal udarbejde liste over de unges/ældres timeforbrug og det samlede timeforbrug, og denne dokumentation skal medsendes ansøgningen om lokaletilskud.

 

2. Beregning af tilskudsprocent på baggrund af medlemssammensætningen

Tilskudsprocenten beregnes efter følgende model, såfremt der ikke er medlemmer over 60 år i foreningen:

Det samlede medlemstal og antallet af medlemmer under 25 år opgøres. Tilskudsprocenten beregnes som forholdet mellem "unge under 25 år" og det "samlede medlemstal". Idet der ikke kan ske nedsættelse for ledere og trænere over 25 år, forhøjes tallet herefter med 20. Tilskudsprocenten afrundes til nærmeste hele tal. Tilskudsprocenten kan maks. være 100%. 

 

3. Regneeksempel

Medlemmer i alt 600
Unge under 25 år 400
Ungdomsandel 66,7 %
Tillæg 20 %
Tilskudsprocen 87 %

 

Tilskudsprocenten beregnes derfor efter følgende model, såfremt der er medlemmer over 60 år i foreningen og tilskudsprocenten skal bruges på almindelige lokaler og ikke haller eller lejrpladser: 

Det samlede medlemstal og antallet af medlemmer under 25 år og over 60 år opgøres. Tilskudsprocenten beregnes som forholdet mellem "unge under 25 år + voksne over 60 år" og "det samlede medlemstal". Idet der ikke kan ske nedsættelse for ledere og trænere over 25 år, forhøjes tallet herefter med 20. Tilskudsprocenten afrundes til nærmeste hele tal. Tilskudsprocenten kan maks. være 100 %. 

 

4. Regneeksempel

Medlemmer i alt 600
Unge under 25 år 400
Voksne over 60 år 20
Tilskudsandel 70 %
Tillæg 20 %
Tilskudsprocent 90 %

 

5. Ansøgning og dokumentation

Ansøgningsfristen er den 15. januar det efterfølgende år. 

Ansøgning om tilskud skal ske på særligt skema, der udleveres i forvaltningen for Idræt og Fritid. 

Sammen med ansøgningsskemaet skal der fremsendes dokumentation i form af konteringsplaner, hvoraf de enkelte udgifter fremgår. 

Alle tal og/eller beregninger, der indgår i grundlaget for udregningen af tilskuddet , skal kunne dokumenteres ved bilag, eller lign. form for dokumentation. Evt. anmærkninger om fremsendelse af dokumentation på ansøgningsblanketten skal efterkommes. 

Kommunen er berettiget til at kræve yderligere dokumentation for de anførte udgifter.

 

6. Aconto udbetaling af lokaletilskud

Der kan efter ansøgning udbetales aconto tilskud til lokaler, som foreningerne selv ejer eller har indgået fast lejemål på. Hvert acontobeløb udgør 20 % af sidste års tilskud og udbetales 4 gange årligt (1.3., 1.6., 1.9. og 1.12.). Såfremt foreningen kan dokumentere en udgiftsprofil, der nødvendiggør andre udbetalingsterminer, kan der søges herom. 

Såfremt en forening er i en udgiftssituation, som nødvendiggør en højere aconto-udbetaling, skal der ansøges særskilt herom.