Tilskud til lejede lokaler, idrætshaller og lejrpladser

Furesø Kommune yder tilskud til foreningers driftsudgifter vedr. lejede idrætshaller, andre lokaler og lejrpladser. 

 

Der ydes tilskud til driftsudgifter vedr. lejede lokaler m.v., såfremt lokalerne anvendes til aktiviteter for børn og unge under 25 år, og for almindelige lokaler (ikke haller og lejrpladser) også til aktiviteter for personer over 60 år. Der udbetales ikke tilskud vedrørende medlemmer, der ikke skønnes at være aktive.

Tilskud ydes med 75 % af følgende driftsudgifter:

  • Det aftalte lejebeløb 
  • Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse iflg. lejekontrakten samt til rengøring og eventuelt fornødent tilsyn. 65% til forbrugsudgifter - el, vand og varme.

Ovennævnte defineres på følgende måde:

  • Forbrugsafgifter (el, vand og varme) – her menes udgifter til vand, varme (olie) og strøm.
  • Almen vedligeholdelse – er at betragte som foranstaltninger, som skal holde bygningen i forsvarlig stand – ikke ting, som gør, at bygningen forøger sin værdi. Der er heller ikke tale om vedligeholdelse/indkøb af inventar.
  • Fornødent tilsyn gælder udelukkende direkte henførbare udgifter til tilsyn med bygningen. Dette er at betragte som det evt. mindre tilsyn med bygningen, der skal til, for at holde den i forsvarlig stand. 

Inden tilskuddet beregnes, fradrages eventuelle leje- eller fremlejeindtægter.

Kommunen er ikke forpligtet til at yde tilskud til lokaleudgifter ved entrégivende arrangementer, bingospil og lign., eller hvis andre samtidig har adgang mod betaling.

Det kommunale tilskud kan for idrætshaller maksimalt pr. aktivitetstime udgøre 266,98 kr. (i 2018). For andre lokaler er det tilsvarende tilskud 133,45 kr. (i 2018). For lejrpladser er der intet maksimum, dog skal lejeudgiften stå i rimeligt forhold til anvendelsen.

Omfatter aktiviteterne deltagere mellem 25 og 60 år, nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt. For haller og lejrpladser nedsættes tilskuddet for alle deltagere over 25 år. Nedsættelsen sker ved at tilskuddet beregnes som 65 % af de tilskudsberettigede udgifter multipliceret med tilskudsprocenten.

Tilskudsprocenten beregnes enten på baggrund af aktivitetstimernes fordeling på medlemmer i de forskellige aldersgrupper eller på baggrund af medlemssammensætningen som helhed. Der skal beregnes to forskellige tilskudsprocenter i foreninger, som har medlemmer over 60 år, og som lejer haller eller lejrpladser.

Tilskuddet kan nedsættes, hvis udgiften ikke står i et rimeligt forhold til deltagerantallet eller lokalets anvendelse i øvrigt.

Kommunen er ikke forpligtet til at give tilskud til nye lejemål vedr. haller eller til væsentlige udvidelser af tilskudsgrundlaget vedr. eksisterende haller. Såfremt en forening ønsker at bygge/leje nye lokaler eller optage nye lån i eksisterende bygninger, skal der søges om godkendelse, såfremt foreningen vil være sikker på at opnå tilskud til driftsudgifterne.

Ansøgning om tilskud skal ske på særligt skema, der udleveres i forvaltningen for Idræt og Fritid. Ansøgning om tilskud skal altid ledsages af den på ansøgningsskemaet krævede dokumentation. Kommunen er berettiget til at kræve yderligere dokumentation for de anførte oplysninger.

Ansøgningsfristen er 15/01 for tilskud til faste lejemål.

 

A conto-udbetaling af tilskud

Der kan efter ansøgning udbetales aconto tilskud til lokaler, som foreningerne selv ejer eller har indgået fast lejemål på. Hvert aconto beløb udgør 20% af sidste års tilskud og udbetales 4 gange årligt (1.3., 1.6., 1.9. og 1.12.). Såfremt foreningen kan dokumentere en udgiftsprofil, der nødvendiggør andre udbetalingsterminer, kan der søges herom.

Såfremt en forening er i en udgiftssituation, som nødvendiggør en højere aconto-udbetaling, skal der ansøges særskilt herom.

Der kan søges løbende for lejeudgifter i forbindelse med enkeltarrangementer, idet ansøgning dog skal være fremsendt senest 15/01.