Supplerende lokaletilskud

 1. Formålet med denne særlige lokaletilskudsordning er: 
 • ved hjælp af tilskud til egnede klublokaler at styrke det sociale samvær i foreninger med et væsentligt børne- og ungdomsarbejde 
 • i højere grad at ligestille foreninger, der selv ejer deres foreningslokaler, med foreninger, der får tildelt kommunalt ejede lokaler.
 1. Denne særlige tilskudsordning er et supplement til lokaletilskudsordningen og kan kun få virkning for foreninger, der er berettiget til lokaletilskud efter bestemmelserne i Folkeoplysningsloven.
 2. For at kunne opnå supplerende lokaletilskud skal foreningen inden påbegyndelse af byggeriet eller køb af ejendom søge godkendelse af det planlagte byggeri eller køb med tilhørende budget.
 3. Udvalg for kultur, fritid og idræt kan efter indhentet udtalelse fra Folkeoplysningsudvalget godkende, at eksisterende privatejede foreningslokaler medtages under ordningen om supplerende lokaletilskud.
 4. Udvalg for kultur, fritid og idræt godkendelse skal indhentes inden optagelse af nye lån, såfremt de øgede driftsudgifter skal kunne medtages under supplerende lokaletilskud.
 5. Det supplerende lokaletilskud udgør:

 
Ovennævnte defineres på følgende måde:

 • Renter og afdrag vedrører kun udgifter på tinglyste lån på bygningen, ikke inventar og andet løsøre: 100 % tilskud
 • Forsikring omhandler kun de forsikringer,som vedrører bygningen – brand, tyveri m.m. Ikke forsikring på inventar eller andre forsikringer, som omfatter medlemmerne: 100 % tilskud 
 • Forbrugsafgifter (el, vand og varme) – her menes udgifter til vand, varme (olie) og strøm: 65 % tilskud 
 • Almen vedligeholdelse – her menes foranstaltninger, som skal holde bygningen i forsvarlig stand, menikke foranstaltninger, som gør, at bygningen forøger sin værdi. Der er heller ikke tale om vedligeholdelse/indkøb af inventar: 90 % tilskud 
 • Fornødent tilsyn gælder udelukkende direkte henførbare udgifter til tilsyn med bygningen. Dette er at betragte som det evt. mindre tilsyn med bygningen, der skal til for at holde den i forsvarlig stand: 75 % tilskud 

Det kan dog godkendes, at foreningerne i beskedent omfang har lejeindtægter til dækning af rengøring, el og varme samt yderligere vedligeholdelse uden tilsvarende reduktion af det supplerende lokaletilskud. Beskedne lejeindtægter defineres som et beløb svarende til: 

 • 10 % af udgifterne til ordinær vedligeholdelse plus 
 • 25 % af udgifterne til el, varme, rengøring og fornødent tilsyn.

Det er en forudsætning for godkendelsen af lejeindtægterne som ikke-tilskudsreducerende indtægt, at udlejeaktiviteten ikke hindrer den normale brug af foreningens klublokale. Det er samtidig en forudsætning, at lejeren ikke efterfølgende søger Furesø Kommune om tilskud til lejeudgiften i henhold til gældende ordninger. 

Der kan indgås aftale om forhøjet tilskud til rengøring for større omklædnings- og badefaciliteter.

 1. Det supplerende lokaletilskud til en forening kan ikke overstige 2500 kr. pr aktivt medlem under 25 år. 

Ansøgning om tilskud skal ske på særligt skema, der udleveres i forvaltningen for Idræt og Fritid. Ansøgning om tilskud skal altid ledsages af den på ansøgningsskemaet krævede dokumentation. Kommunen er berettiget til at kræve yderligere dokumentation for de anførte oplysninger. 

Ansøgningsfristen er 15/01.

A. 75 % af foreningens medlemmer skal være bosat i Furesø Kommune. 
B. Foreningen skal have et væsentligt børne- og ungdomsarbejde svarende til, at mindst 50 % af foreningens medlemmer er under 25 år, eller at foreningen har mindst 30 medlemmer under 25 år. 
C. Gennem foreningens vedtægter eller ved tinglysning på ejendommen skal det sikres, at den tilskudsmodtagende ejendom - ved opløsning af foreningen - tilfalder Furesø Kommune, såfremt Byrådet ønsker det. 
D. Udvalg for kultur, fritid og idræt skal skønne, at ejendommens størrelse og økonomi står i rimeligt forhold til foreningens børne- og ungdomsarbejde. 
E. Byrådet kan dispensere fra betingelserne i A, B og C, såfremt væsentlige grunde taler herfor.

Såfremt en forening efter kommunens opfattelse ikke længere skønnes at opfylde de under godkendelsesbetingelsernes pkt. A-C nævnte punkter, kan Udvalg for kultur, fritid og idræt med ét års varsel opsige en forenings tilskudsberettigelse i henhold til denne ordning til udgangen af en måned.