Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Furesø Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Fristen for at søge om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning er den 1. november.

 

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt
og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

 

Stk. 1

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse og foredrag, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.
Der ydes tilskud til aflønning af lærere og ledere, der aflønnes efter det af ministeriet fastsatte løncirkulære.

Stk. 2

Undervisningsområdet omfatter endvidere debatskabende aktiviteter, hvor til der ikke er krav om deltagerbetaling eller brug af det af ministeriet fastsatte løncirkulærer.

Stk. 3

Undervisningsområdet har frit emnevalg, frit lærervalg og frit valg mellem tilrettelæggelsesformer.

 

Ansøgningsfristen fastsættes til 1. november i det kalenderår der ligger forud for tilskudsåret.

Ansøgningsfristen fastlægges af Folkeoplysningsudvalget.

 

Stk. 1

Der ydes ikke tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag indenfor emner om fremstilling af alkoholiske, spil, idræt samt
sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans og motionsgymnastik. Dette gælder både teoretisk undervisning inden for områderne, samt udøvelse i praksis.

Stk. 2

Der kan ikke ydes tilskud til agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro.

Stk. 3

Idræt- og Fritidsudvalget kan efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget fravige begrænsningerne nævnt i stk. 1

Stk. 4

Der kan ikke ydes tilskud til formel kompetencegivende undervisning. Stk. 5 Virksomheden skal stå åben for alle. Folkeoplysningsudvalget kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, godkende virksomheden for en bestemt afgrænset deltagerkreds.

 

Stk. 1

Tilskuddet beregnes på baggrund af initiativtagerens afviklede undervisningstimer fra 1. januar og frem til ansøgningsdatoen samt et forventet forbrug af undervisningstimer for den resterende del af året.

Stk. 2

Nye foreninger giver oplysninger om foreningens forventede virksomhed i tilskudsåret. Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte tilskudsgrundlaget til hvad udvalget anser som realistisk på grundlag af de af ansøgerens fremlagte oplysninger.

Stk. 3

Såfremt det oplyste forventede timetal ved regnskabsaflæggelsen den 1. april viser sig at være væsentlig mindre end det oplyste undervisningstimeantal (oplyst november), reguleres det i udbetalingen af 2. rate pr. 15. juni i det år som tilskuddet vedrører. Det er Folkeoplysningsudvalget der beslutter hvad væsentlig mindre er. Ved beregning af tilskuddet opgiver initiativtageren antallet af afviklede
undervisningstimer såvel for den almindelige undervisning som for handicapundervisningen. Et foredrag tæller med 6 undervisningstimer Folkeoplysningsudvalget kan i særlige tilfælde godkende et undervisningstimetal der er større end det afviklede inkl. det forventede

Stk. 4

Tilskud til undervisning, studiekredse og foredragsrækker kan maksimalt beregnes på baggrund af 1/3 af det oplyste timetal jf. stk. 1.

Stk. 5

Ved undervisning af handicappede i relation til et konkret emne, hvor der forudsættes en særlig indsats fra læreren som gør, at der kun
kan undervises få på holdet, ydes et supplerende tilskud, således at tilskuddet maks. kan beregnes på baggrund af 7/9 af det oplyste
timetal jf. stk. 1.

Stk. 6

Ved blandede hold (undervisning af handicappede og ikke handicappede sammen) fordeles tilskuddet forholdsmæssigt mellem undervisning til 1/3 og til undervisning af handicappede i relation til et konkret emne til 7/9 tilskud.

Stk. 7

Ved undervisning af instrumentalhold, m.m. hvor undervisningen kun kan foregå med et reduceret antal elever grundet undervisningens art, kan tilskuddet maksimalt beregnes på baggrund af 5/7 af det oplyste timetal jf. stk. 1.

Stk. 8

Den enkelte forening afsætter 10 % af beløbsrammen til debatskabende aktiviteter, som fordeles mellem initiativtagerne til det udmeldte undervisningstilskud.

 

En deltager, som indgår i beregningen som handicappet, skal på forlangende kunne fremvise en handicaperklæring (erklæring som handicappet i relation til undervisning i et konkret emne).

 

Stk. 1

Initiativtageren fastsætter selv holdets størrelse.

Stk. 2

Med hensyn til tilskud til handicaphold kan der maksimalt deltage 7 som er handicappede i relation til det konkrete emne.

Stk. 3

Ved blandede hold kan der maksimalt deltage 10 personer hvor maksimalt de 5 kan være handicappede i relation til emnet.

 

Stk. 1

Foreningen får tildelt 10 % af undervisningstilskuddet til debatskabende aktiviteter. Den enkelte initiativtager kan kun bruge de
afsatte 10 % til debatskabende aktiviteter. De debatskabende aktiviteter kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn.

Stk. 2

Debatskabende aktiviteter skal annonceres offentligt, og arrangementerne skal være åbne for alle. Det er ikke en betingelse, at der
er knyttet deltagerbetaling til debatskabende aktiviteter, men hvis det er tilfældet, skal et eventuelt overskud opstået i forbindelse
hermed bruges inden for folkeoplysningslovens område.

De debatskabende aktiviteter skal opfylde formålet med folkeoplysende voksenundervisning. Aktiviteterne skal herudover foregå,
så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, og de skal rette sig mod en bred målgrupper.
De emner, der indgår i arrangementerne, skal være væsentlige, debatskabende og være af interesse for fællesskabet.

Aktiviteterne skal tilbydes, så der i arrangementet foregår en debat, der inddrager deltagerne aktivt. Debatdelen skal indgå som en
naturlig og væsentlig del af arrangementet.

Formålet med de debatskabende aktiviteter må ikke være behandling, agitation, underholdning, valgkampagner, forkyndelse eller
udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom.

De debatskabende aktiviteter kan foregå i et samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v.

Stk. 3

Puljen kan ikke anvendes til:

a. Befordring af deltagere.

b. Forplejning af og udgifter til overnatning for deltagere.

c. Materiel, herunder handicapbetingede udgifter af blivende værdi.

d. Entreudgifter for deltagere.

 

Stk. 1

Tilskuddet udmeldes som tilskudstilsagn. Tilskud til foreninger, der selv forestår lønudbetalingen, udbetales kvartals-
vist 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Fjerde kvartal udbetales på baggrund af midtvejsopgørelsen, som skal
indsendes til forvaltningen senest 1. oktober.

 

Stk. 2

Tilskud til foreninger, hvor kommunen forestår lønudbetalingen, indsættes på en konto oprettet med foreningens navn.
Lønudbetalingen vil herfra finde sted i det omfang, der er dækning på kontoen. Foreningens egen andel af lønnen opkræves
af kommunen med halvdelen den 1. april og den anden halvdel den 1. september i tilskudsåret.

 

Stk. 1

Senest den 1. april i året efter tilskudsåret, indsender den enkelte forening regnskabsoplysninger for det seneste afsluttede tilskudsår.
Regnskabsaflæggelsen omfatter følgende oplysninger:

a. Antal gennemførte undervisningstimer og udbetalt leder- og lærerløn fordelt på

1. Undervisning studiekreds og foredrag

2. Undervisning af handicappede i relation til et konkret emne.

b. Statistiske oplysninger

1. Oplysning om antal deltagere fordelt på undervisning, studiekreds, foredrag, instrumentalundervisning samt undervisning af
    handicappede i relation til et konkret emne.

2. Oplysning om antal deltagere og antal gennemførte undervisningstimer fordelt på emner.

Regnskabsaflæggelsen sker på et særligt skema.

 

Stk. 2

Tilskuddet til undervisning afregnes således at kommunens tilskud til lønudgiften maksimalt må udgøre 1/3 for undervisning,
studiekredse og foredrag.

For handicapundervisning må kommunes tilskud maksimalt udgøre 7/9 af lønudgiften. For instrumentalhold 5/7.

Ved blandede hold afregnes tilskuddet forholdsmæssigt mellem handicappede og ikke handicappede.

Stk. 3

Foreningens lønudgifter er alle udgifter der relaterer sig til løn f.eks. sygedagpenge m.v.

Stk. 4

Såfremt tilskuddet overstiger 1/3 og/eller 7/9 og/eller 5/7 skal det for meget udbetalte tilbagebetales.

Eventuelt overskud på den folkeoplysende ramme fordeles efter Folkeoplysningsudvalgets beslutning. Den del af overskuddet
som tilfalder den folkeoplysende voksenundervisning fordeles imellem de initiativtagere der ville kunne opnå et større tilskud i
forhold til deres lønudgifter.

Stk. 5

Puljen til debatskabende aktiviteter skal afregnes særskilt og der skal indsendes en beretning/ beskrivelse over de afviklede aktiviteter.

Alle udgifter, afholdt til debatskabende aktiviteter, skal kunne dokumenteres, dog skal udgifter til lederhonorar og administration indregnes
ud fra en konkret vurdering i forhold til hvert arrangement. 

Hvis debatskabende aktiviteter foregår i samarbejde mellem flere initiativtagere, skal den enkelte forening/initiativtager aflægge
regnskab for de udgifter, den har haft i forbindelse med arrangementet.

 

Foreninger, der modtager tilskud til undervisning m.v. fremsendes én gang årligt (inden 1. april) lister med oplysning om navn, adresse, kommune, fødselsdag og- år samt fag og timeantal på deltagere i undervisning og studiekredsvirksomhed, der ikke er bosiddende i Furesø Kommune.

I den udstrækning der er indgået aftale med andre kommuner vedrørende mellemkommunal refusion, kan Furesø kommune undlade at indhente nævnte oplysninger.

 

Tilskudsregnskabet skal forinden fremsendelse revideres af foreningens revisor.

Såfremt foreningens samlede tilskud overstiger 500.000 kr. i undervisningsåret skal foreningens tilskudsregnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Revisor kontrollerer at foreningens oplysninger, og at regnskabet er i overensstemmelse med Lov om støtte til Folkeoplysning samt de af Byrådet fastsatte retningslinjer.

 

Såfremt der etableres undervisning eller studiekredsvirksomhed således, at mere end 25 % af virksomheden finder sted udenfor Furesø kommune, skal dette forudgående godkendes af Kultur og fritid.

 

I henhold til Folkeoplysningsloven § 5 stk. 7 kan Byrådet godkende foreninger der ikke er hjemmehørende i kommunen.